Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor?

De Juiste Zorg is gespecialiseerd in het bieden van specialistische en intensieve begeleiding waarbij de mogelijkheden worden afgestemd in samenspraak met de cliënt. Samen een oplossing vinden daar gaan wij als De Juiste Zorg voor! Iedere cliënt is uniek en daar passen wij onze begeleiding dan ook op aan. De doelgroep bestaat uit cliënten met multi- problemen. Het kan zijn dat de cliënt te maken heeft met huishoudelijk geweld, verslaving, opvoedproblemen of om een andere reden maatschappelijke begeleiding nodig heeft. De ervaring leert dat de stap om hulp te vragen erg groot kan zijn. Echter, het leeuwendeel van onze cliënten hebben deze ervaring niet daar De Juiste Zorg bekend staat om haar laagdrempeligheid.

Binnen De Juiste Zorg gaan wij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten. We nemen geen overhaaste stappen/beslissingen, maar stapje voor stapje, opdat onze cliënten weer zelfvertrouwen krijgen. Motiveren, stimuleren en intensieve begeleiding is hierbij van essentieel belang. Voordat we van start gaan met het begeleiden van een cliënt, maken wij een nulmeting (volgens de ZRM-methode) en formuleren vervolgens onze doelen. Hierna volgt na 6 maanden wederom een meting, zodat het inzichtelijk wordt of we wel/niet onze doelen hebben behaald.
In de tussenliggende periode kan het zijn dat we de doelen moet bijsturen, een en ander is afhankelijk van de situatie waarin de cliënt zich bevindt.

Om de participatie van cliënten te bevorderen maken wij dankbaar gebruik van ons netwerk en hebben zodoende veelvuldig overleg met GGZ, Novadic, WMO-consulenten, bewindvoerders, ketenpartners, behandelaar(s), justitie, werkgevers etc. Daar waar mogelijk wordt direct bij aanvang cliëntenbegeleiding, samenwerking gezocht met het netwerk van de cliënt. Dit om een optimaal plan van aanpak te kunnen opleveren waar zowel de cliënt, zijn netwerk en De Juiste Zorg volledig achterstaan. Tot slot, steeds is het streven om cliënten (weer) te laten deelnemen aan de maatschappij en ze zelfstandig te laten wonen met extramurale begeleiding.